Kirjasto


Ortodoksisen kulttuurikeskuksen kirjaston käyttöohje:

Kirjasto sijaitsee Ortodoksisen kulttuurikeskuksen (Kauppakatu 44, 80100 Joensuu) alakerrassa, Evakko-huoneen yhteydessä. Kirjasto on käytössä pyydettäessä silloin kun Evakko-huoneessa ei ole tapahtumaa. Ajantasaiset tiedot salin varauksista saa ravintola Usvasta kauppakatu@ravintolausva.fi tai 050 3000243.

Ilmoita lisäksi kirjaston käyttöaikeista Keijo Mutaselle mieluiten sähköpostilla mutanen.keijo@gmail.com. Hänet tavoittaa myös numerosta 040 5552943.

Kirjaston kaapista löytyy punakantinen ruutuvihko, johon pyydämme merkitsemään kirjaston käyttäjän nimen, käyttöpäivämäärän, käyttöajan sekä käyttötarkoituksen.


Liitteenä kirjaston tämänhetkinen sisältö (10/2023).


Kirjaston toivotaan palvelevan erityisesti opiskelijoita ja tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneet ortodoksisesta teologiasta, karjalaisuudesta tai kulttuurista.


Mukavia kirjastohetkiä!


USKONNOLLINEN KIRJALLISUUS


Rukous-ja hartauskirja, kolmas painos. Pieksämäki: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1979.

Augustinus: Herramme vuorisaarna (De Sermone Domini in Monte: Secundum Matthaeum, libri duo, scripti circater anno Domini 394). Latinasta suomentanut, alaviitteillä varustanut ja kustantanut Valtteri Olli. Espoo: Tietotehdas Oy/ WEILING+GÖÖS. 1989.

СЛЎЖБВІ Прп҃҆бнбімҍ Ѻ҆ц҃е҆мҍ нл҆шбімҍ рлвнолп҆҃тѡлнбімҍ. МЕѲО҆ДЇЮ Н҄ КѶРІ҆ЛЛӋ, ОУ҄ЧТ҃ЛЕМҌ СЛОКЕ҆ННСКНМҌ на днн҄ Ма҆їа а҃і, Феѵрба҆ріа д҃і н҄ Л҄пі҆ллїа ѕ ҃Н҄ ЖИНТЇЕ҅ Н҄҆ХЪ. Санкт-ПетербургЪ: 1885.

Консманмуна Нуколъскаго: Пособіе къ изученію устава богослуженія православной церкви. Изданіе пятое, исправленное и дополненное. Санкт-ПетербургЪ. 1894. (Pietarin hengellisen akatemian/ pappisseminaarin vanha oppikirja?)

Jumalallinen liturgii. Pühän Tuatan Iivan Krisostoman, Kuldusuun, Jumalallinen liturgii. Suomenkielizes liturgiis karjalakse on kiändänyh arhijepiskoppu Leo. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2017.

Koin blahoslovindu. Kiändänyh arhijepiskoppu Leo. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2017.

Malittu Jumalua kiittäjes. Kiändänyh arhijepiskoppu Leo. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2018.

Pahihiidan lituanii. Mustosluuzban lituanii-oza. Kiändänyh arhijepiskoppu Leo. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2018.


MUU KIRJALLISUUS


Raili Gothóni: Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonnollisuus. Suomalaisen teologisen seuran julkaisuja 149. Helsinki: Suomalaisen teologisen kirjallisuuden seura. 1987.

Konevitsa: Seminaariraportti. Helsinki: ICOMOSin Suomen osasto ja Konevitsa-yhdistys. 1992.

Joensuun ortodoksinen mieskuoro 1958–1968. Toimittanut Viljam Piiroinen. Joensuu: Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy. 1968.

Suistamon seurakunnan historia. Toimittanut M. Rajamo. Kuopio: Savon Sanomain Kirjapaino. 1944.

Naemi Levas: Seutulasta Sisiliaan: Totta ja tarinaa. Hämeenlinna: Arvi A. Kariston Kirjapaino Oy. 1955.

Väinö Linna: Murroksia. Esseitä, puheita ja kirjoituksia. Toinen painos. Helsinki: WSOY. 1990.

Suomen Partioliike 1910–1960. Toimittaneet Mirja Huuhka, Tapio Koivula, Robert Rothe, Margareta Tallqvist, Osmo Vesikansa ja Elli Ylipoussu. Suomen partiopoikajärjestön ja Suomen partiotyttöjärjestön julkaisu. Porvoo: WSOY. 1960.

Юность МИРА. Монва: Молодая гвардия. 1961. Sisältää myös suomen-, ranskan-, saksan- ja englanninkieliset käännökset.

Ф. В. Фаррара: ЖИЗНБ И ТРУДБІ СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА. Свяӎенника: М. П. Ѳивейскаго. С.-ПетербургЪ: Изданіе П. П. Сойкина. 1905.

Ан. Ткаченко: Берег Ԁолгоц҆ Зцмві. Москва: Советский писателв. 1966.

Мстислав Левашов: Комендант Берлина. Москва: Советская Россия. 1965.

И. А. Крбілов: Сочинения. Вдвухтомах, 1/2. Москва: Правда. 1956.

И. А. Крбілов: Сочинения. Вдвухтомах, 2/2. Москва: Правда. 1956.

Александр Діома: Собрание сочинений, том первбій. Три мупікетера. Перееоԁ с французского В. Валбдман, Д. Лившиц u К. Кҫаниной. Москва: Художественная литература. 1976.

И. А. Бунин: Собрание сочинений в пяти томах. том первбій. Москва: Правда. 1956.

Констанина Добронравина: ОЧЕРКѢ. Исторіи славянских церквей. вбіпускЪ первбій. Санкт-ПетербургЪ. 1873.

ЗРИТЕЛБНБІЙ ДИКТАНТЪ (Самодиктованіе и самоисправленіе). Новая система для практическаго самоизученія. Частб первая. Русского правописанія. Составилъ по ”Руководству” Акалеміи Наукъ В. Зелнинскій. изданіе четвевтое. Москва: Типографія А. Гатцка. 1891.

Petri Piiroinen: Hetki ikuisuudessa: Ortodoksinen kulttuuri -lehti vuosina 1982-2010 + hakemisto. Jyväskylä: Grano Oy. 2019.

Сборник антирелигиознбіх материалов в помощб агитатору. 1939. (Kokoelma uskonnonvastaisia tekstejä agitaattorin avulla). Kannet puuttuvat!

А. С. Пушкин: Драмтические произведения. Москва: издательство ”детская литература”. 1967.

Джек Лондон: Сочинения. Железная пята мартин иден статьи. Москва: Государственное издателбство художественной литературы. 1955.

Minun Bysanttini kaukana ja lähellä. Toimittaneet Pirkko Ahava, Aune Jääskinen, Teuvo Laitila ja Irma Stenström. Helsinki: Suomen Bysanttikomitea ry. 2005.

Anna-Maija Pietilä: Vienan karjalaisten liiton ja Karjalan sivistysseuran aikakauslehtien artikkelihakemisto 1906–1994. Helsinki: Vienan karjalaisten liitto ja Karjalan sivistysseura. 1996.

Isä: kertomuksia. Toimittanut Anneli Kajanto. Helsinki: Kansanvalistusseura. 2012.

Isä Erkki muistoissamme. Rovasti Erkki Piiroinen ystävien muistoissa. Toimittanut Petri Piiroinen. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. 2019.

Acta Byzantina Fennica. vol. 4 (N.s.) 2015. Helsinki: Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry. 2015.

Viisi sodan vuotta. Suomi toisen maailmansodan myrskyissä. Toimittanut Arvi Korhonen. Hesinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1958.


Arkkipiispa Leo/ Arhijepiskoppu Leo:

Luontokuvia lapsille. Luondokuvat lapsih näh. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2015.

Metsätähti ja mies, joka metsään lähti. Meččutiähti da mies, kudai meččäh lähti. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2015.

Selfie. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2015.

Auringolla sen ollessa korkeimmalla. Päivüpaistos konzu päiväne korgevimal. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2016.

Katso eteesi, ylös ja korkealle. Kačo edeh, üläh da korgiel. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2017.

Tehtävä Roomassa. Ruado Riimas. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2017.

Muistelmat II. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2017.

Muistelmat I. Uuzi painos. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2018.

Luulen tuulen tulevan. Uvvet tuulet tullah. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2019.


KANTTORI PAULI MATVEISEN JÄÄMISTÖSTÄ LAHJOITETUT KIRJAT, LAHJOITTAJANA PAULI MATVEISEN POIKA:


Viktor Railas: Ortodoksinen Raamattutieto. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1993.

Katekismus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi. Helsinki: Edita. 2000.

Jarmo ja Pentti Hakkarainen: Bysanttilaisen ortodoksian rajankäyntiä. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1987.

Pyhä Nektarios – ihmeidentekijä aikanamme. Suomentaneet kreikan kielestä Petri Piiroinen ja Johannes Seppälä. Joensuu: Ortokirja. 1992.

Hannu Loima: Ristinmerkin varassa. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1985.

Filadelfos Tajakka: Rukoillen ja paastoten. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1980.

Rukouskanonit. Suomentanut venäjän kielestä Johannes Seppälä. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1988.

Erkki Piiroinen: Tsasounien Karjalassa. Uskollisuutta uskonperinteelle, ahkeraa kirkollista perinnettä ja luterilais-ortodoksisen ystävyyden synnytyskipuja Itä-Karjalassa 1941–1944. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. 1982.

Pappismunkki Arseni: Ikonikirja. Historiaa, teologiaa ja tekniikkaa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1995.

Aino Räty-Hämäläinen: Karjalan tyttäret. Esseitä ja kuvauksia karjalaisnaisten elintiloista. Juva: WSOY. 1999.

Muistelmia Petsamon luostarista. D.A. Anufrijevin muistiinpanot Trifon Petsamolaisen luostarin jälleenrakentamisesta vuosina 1890–1915. Suomentanut venäjän kielestä Irmeli Talasjoki. Valamon luostarin julkaisuja 85. Heinävesi: Valamon luostari. 2000.


KIRJASARJAT


KARJALA: OSAT 1-5.

Osa 1: Portti itään ja länteen. Toimittaneet Yrjö-Pekka Mäkinen ja Ilmari Lehmusvaara. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy. 1981.

Osa 2: Karjalan maisema ja luonto. Toimittaneet Yrjö-Pekka Mäkinen ja Ilmari Lehmusvaara. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy. 1982.

Osa 3: Karjalan yhteiskunta ja talous. Toimittaneet Yrjö-Pekka Mäkinen ja Ilmari Lehmusvaara. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy. 1982.

Osa 4: Karjalan vaiheet. Toimittaneet Yrjö-Pekka Mäkinen ja Ilmari Lehmusvaara. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy. 1983.

Osa 5: Laulun ja sanan maa. Toimittanut Hannes Sihvo. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy. 1983.


ORTODOKSISEN KULTTUURIN SÄÄTIÖN JULKAISUJA- sarja (kaikkia 3 kappaletta)

Osa 1. Heikki Huttunen: Tiedosta rakkauteen. Kristityn mystinen nousu pyhän Gregorios Nyssalaisen mukaan. Joensuu: Ortodoksisen kulttuurin säätiö. 1986.

Osa 2. Risto Aikonen: Ortodoksinen kristinopin leirikoulunuoriso, uskonnollinen sosiaalistuminen ja uudistettu leiriohjelma. Joensuu: Ortodoksisen kulttuurin säätiö. 1987.

Osa 3. Sakari Toiviainen: Kuvasta kaltaisuuteen. Via mystica Kallistos Waren mukaan. Joensuu: Ortodoksisen kulttuurin säätiö. 1988.

Osa 4. Matti Kotiranta: Transfiguroitunut elämä. Vladimir Losskyn käsitys kuolemasta. Joensuu: Ortodoksisen kulttuurin säätiö. 1990.


SIIRTOKARJALAISTEN TIE OSAT 1-5 ja osoitehakemisto

Osa 1: Länsi-Suomen alue välillä Ahlainen-Ähtävä. Koonnut Karjalan liitto ry. Helsinki: Nyky-Karjala oy. 1970.

Osa 2: Etelärannikko välillä Anjala-Ypäjä. Koonnut Karjalan liitto ry. Helsinki: Nyky-Karjala oy. 1970.

Osa 3: Lahdesta itärajalle; Asikkalasta Viialaan. Koonnut Karjalan liitto ry. Helsinki: Nyky-Karjala oy. 1970.

Osa 4: Muu Suomi Alatorniosta ulkomaille asti. Koonnut Karjalan liitto ry. Helsinki: Nyky-Karjala oy. 1971.

Osoitehakemisto. Koonnut Karjalan liitto ry. Helsinki: Nyky-Karjala oy. 1971.


NUOTTIKIRJAT


ПРА҆ЭДНИКИ НО҆ТНАГШ ПЂ҆НЇМ. На днн҆ дбунадесм҆тбіхъ гд҆҄скнхъ, н҄ ъг҃ор҆днчнбіхъ пра҆здннкѡбъ (неподбн҆жнбіхъ). Москва: Бх сѷнода҆лбһнон҄ тѷпогра҆жїн. 1888.

Ш҄БИХО҆АЪ НО҆ТНАГШ ПЂ҆НЇМ. Ѹпотребћтелҕніхъ уерко҆вньіхъ роспѣ҆вшвъ. Москва: Бх сѷнода҆лбһнон҄ тѷпогра҆жїн. 1892.

Валаԁмскаіго Монԁстбірм: Обихоԁъ. Нзданіе второе, нѕправаенное н допоаненное. 1909. (Vigilia Valamolaisen luostarin sävelmin?)

Габкнѣйшім пѣснопѣнім Жоаебняго пѣнім, пяннихидві. Божественной антуриум и всенощного бдѣнім. Переложенныя для хора мужскихъ голосовъ Ϲт. В. Ϲмоленскимъ. Выпускъ 1. С.- ПетербургЪ: Паровая Скоропечатня. 1893. (Jumalallisen liturgian ja kokoöisen vigilian veisuja?)

Ектеніи и нѣкоторбія пѣснопѣнія на божественной литургіи. Перложеніе См. Смоленскаӡо. С.- ПетербургЪ: Сѵнодалъная типографія. 1900. (Litanioita ja muita lyhyitä jumalallisen liturgian veisuja).

Jumalallinen liturgii. Pühän Tuatan Iivan Krisostoman, Kuldusuun, Jumalallinen liturgii. Suomenkielizes liturgiis karjalakse on kiändänyh arhijepiskoppu Leo. Nouttuloihin liturgien kirjuttanut kantoro Jarmo Huttu. Helsinki: Karjalan kielen seura. 2018.


LEHDET JA LEHTIKOKOELMAT


Karjalan Kävijä, vuosikerta 1908.

Karjalan Kävijä, vuosikerta 1909.


Karjalaisten Pakinoita. Wienan Karjalaisten äänenkannattaja ja viestin viejä. Vuodet 1906–1907.


Karjalaisten Sanomat. Viestejä Vienan ja Aunuksen karjalaisille. Vuosikerrat 1917–1920.


Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 9–10/2009.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 11–12/2009.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 1–2/2010.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 3–4/2010.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 5–6/2010.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 7–8/2010.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 9–10/2010.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 11–12/2010.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 1–2/2011.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 3–4/2011.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 5–6/2011.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 7–8/2011.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 1–2/2012.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 3–4/2012.

Karjalan heimo. Karjalan sivistysseura ry:n jäsenlehti ja äänenkannattaja. N:o 5–6/2012.


Toukomies. Karjalan sivistysseuran äänenkannattaja. Vuosikerrat 1925–1929.

Toukomies. Karjalan sivistysseuran äänenkannattaja. Vuosikerrat 1930–1933.

Toukomies. Karjalan sivistysseuran äänenkannattaja. Vuosikerta 1934.


Wiena-Aunus. Karjalainen aikakauslehti. Vuosikerrat 1935–1937.

Viena-Aunus. Karjalainen aikakauslehti. Vuosikerrat 1938–1940.

Viena-Aunus. Karjalainen aikakauslehti. Vuosikerrat 1941–1943.


Σχόλιον. Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n jäsenlehti. 1/2016.


Pamiatky múzeá. Revue pre-kultúrne dedičstvo. 3/1999.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/1982.

Ortodoksinen kulttuuri. 2/1982.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1982.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1982.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/1983.

Ortodoksinen kulttuuri. 2/1983.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1983.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1983.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/1984.

Ortodoksinen kulttuuri. 2/1984.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1984.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1984.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/1985.

Ortodoksinen kulttuuri. 2/1985.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1985.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1985.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/1986.

Ortodoksinen kulttuuri. 2/1986.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1986.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1986.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1987.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1987.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1987.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1987.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1987.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1988.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1988.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1988.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1988.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1988.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1989

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1989.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1989.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1989.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1989.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1990.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1990.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1990.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1990.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1990.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/1991.

Ortodoksinen kulttuuri. 2/1991.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1991.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1991.

Ortodoksinen kulttuuri 5–6/1991.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1992.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1992.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1992.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1992.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1992.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1993.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1993.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1993.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1993.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1993.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1994.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1994.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1994.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1994.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1994.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1995.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1995.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1995.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1995.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1995.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1996.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1996.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1996.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1996.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1996.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1997.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1997.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1997.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1997.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1997.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1998.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1998.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1998.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1998.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1998.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/1999.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/1999.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/1999.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/1999.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/1999.


Ortodoksinen kulttuuri. 1/2000.

Ortodoksinen kulttuuri. 2–3/2000.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2000.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2000.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2001.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2001.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2001.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2001.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2001.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2002.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2002.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2002.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2002.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2003.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2003.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2003.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2003.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2004.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2004.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2004.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2004.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2005.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2005.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2005.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2005.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2006.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2006.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2006.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2006.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2006.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2007.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2007.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2007.

Ortodoksinen kulttuuri. 5/2007.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2007.


Ortodoksinen kulttuuri. 2/2008.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2008.

Ortodoksinen kulttuuri. 4/2008.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2008.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2009.


Ortodoksinen kulttuuri. 1–2/2010.

Ortodoksinen kulttuuri. 3/2010.

Ortodoksinen kulttuuri. 4–5/2010.

Ortodoksinen kulttuuri. 6/2010.


ROVASTI NIKOLAI HODJUN JÄÄMISTÖSTÄ TEHTY LAHJOITUS


Lahjoituksena saatu valokuvia rovasti Hodjun elämästä ja kirjeitä sotavuosilta. Lahjoittajana Hodjun perikunta, toimeksiannon toteuttaja rovasti Matti Lipitsäinen.


Rovasti Nikolai Hodju 21.05.1914 Impilahden Pitkäranta - 30.07.1980 Lahti


(Aamun Koitto nr. 15/1964)

Toukokuun 21. päivänä täytti 50 vuotta rovasti Nikolai Hodju Lahdessa. Hän toivoi saavansa viettää merkkipäivänsä kaikessa hiljaisuudessa ja siksi siitä kerromme vasta nyt. Hän on suorittanut pappisseminaarin vuonna 1936 ja toiminut aluksi matkapappina Kemissä ja sitten vuodesta 1938 lähtien kirkkoherrana Ilomantsin seurakunnassa ja vuodesta 1955 lähtien Lahden seurakunnassa. Hän on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. kirkolliskokouksen jäsenenä ja Ortodoksisten Pappien Liiton puheenjohtajana.

(Aamun Koitto nr. 16/1980)

Rovasti Nikolai Hodju kuoli Lahdessa 30.7.1980. Ruumiinsiunauksen toimitti Lahden kirkossa KP metropoliitta Johannes ja ruumis laskettiin hautaan Helsingin hautausmaalla.

Rovasti Hodju syntyi Impilahdella 21.5.1914. Hän toimi matkapappina II piirissä 1938–39 sekä kirkkoherrana Ilomantsissa 1945–54 ja Lahdessa, mistä jäi eläkkeelle 1977. Hän toimi monissa kirkkokunnan luottamustehtävissä ja oli vuodesta 1975 kirkollishallituksen jäsen.


Lahjoituksen sisältö


Valokuvat:

Punainen nahkakantinen valokuva-albumi, jossa valokuvia Nikolai Hodjun opiskelu- ja työvuosilta. Osassa kuvista takana kuvanottovuosi ja kuvauspaikka, mutta ei kaikissa. Lahjoittaja: Seppo Toivonen, Keijotie 3 D, Lahti; puh. 050-3092232. Ortodoksisen säätiön puolesta lahjoituksen otti vastaan ja lyijykynämerkinnöin henkilöiden ja paikkojen nimiä kuvien taakse lisäsi kulttuuriassistentti Eija Nuutinen.

 • Sortavalan pappisseminaari 1933. Takarivissä vas. Demetrios Lintu, Johannes Usvamo (?), Aleksanteri Olanto, Nikolai Hodju ja Yrjö Olmari (?). Istumassa keskellä Yrjö Loginen. Onko hänen oikealla puolellaan Vladimir Tsvetkov ja vasemmalla Pauli Jouhki?
 • Sortavalan pappisseminaari 1933. Vasemmalta juuri valmistuneet Elias Huurinainen, Anatoli Ortamo, Artemi Palsola, Aari Surakka, Johannes Mure ja Vasili Hokkanen.
 • 1931. Takarivissä Demetrios Lintu, tuntematon, Johannes Usvamo ja Yrjö Loginen. Istumassa Yrjö Olmari (?), Nikolai Hodju ja Vladimir Tsvetkov.
 • 1933, Nikolai takarivissä oikealla. Edessä istumassa Demetrios Lintu, Vladimir Tsvetkov ja Yrjö Loginen. Takarivissä ainakin Johannes Usvamo (4:s vas.) ja Nikolai Hodju (oik.). Mahdollisesti Yrjö Olmari takana 3:s vas.
 • 1933, Nikolai takarivissä 2. vasemmalta. Keskellä rovasti Nikolai Ortamo. Ortamon oikealla puolella Vladimir Tsvetkov ja Demetrios Lintu. Vasemmalla Yrjö Loginen. Seisomassa vasemmalta Pauli Jouhki, Nikolai Hodju, Yrjö Olmari, tuntematon, Aleksanteri Olanto, tuntematon ja Johannes Usvamo.
 • Ei vuosilukua, Nikolai takarivi 4. vasemmalta. Nikolain vieressä 3. vas. Yrjö Loginen ja 5. vas. Johannes Usvamo.
 • 1933. Pappisseminaarilaiset vierailulla Laatokan Valamossa. Keskellä edessä rehtori Nikolai Valmo ja Valamon luostarin johtaja, igumeni Hariton.
 • Ei vuosilukua, mutta pappiskokelaat ovat saaneet viitat. Takana Yrjö Loginen, Demetrios Lintu, Aleksanteri Olanto, Nikolai Hodju ja Johannes Usvamo. Edessä Pauli Jouhki, Vladimir Tsvetkov ja Yrjö Olmari.
 • Opiskelua, liitutaululla päivämäärä 4.4.1936. Opettajana Sergei Okulov.
 • Opiskelua 2, liitutaululla pvm. 4.4.1936. Opettaja Johannes Suhola.
 • Laulutentti 6.4.1936. Paikalla näkyisi olevan koko opettajakunta.
 • Ei vuosilukua. Opiskelukuva.
 • Ei vuosilukua. Ryhmäkuva kenties joidenkin juhlien jälkeen.
 • 1933. Ryhmäkuva pappisseminaarin päättäjäisistä. Edessä keskellä arkkipiispa Herman. Hänen oikealla puolellaan rehtori Nikolai Valmo, Nikolai Ortamo ja Onni Pakarinen. Vasemmalla puolella Sergei Okulov, Konstantin Kononoff, Georg Iltola ja Aleksanteri Kasanko. Heidän takanaan pappisseminaarilaisia.
 • Vuosijuhlan ryhmäkuva 26.9.1930, Sortavalan pappisseminaari.
 • 1933. Mahdollisesti vuosijuhlakuva.
 • 1934. Ryhmäkuva.
 • Ryhmäkuva, ei vuosilukua.
 • 1933. Ryhmäkuva Sortavalan pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin katedraalista.
 • 1933. Ryhmäkuva Sortavalan pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin katedraalista.
 • Ryhmäkuva ulkona, kenties matkalta tai jostain juhlista (praasniekka?). Ei vuosilukua.
 • Lauluesitys jossakin joskus, kenties praasniekoilta. Ei vuosilukua.
 • Juhlaryhmäkuva. Ei vuosilukua.
 • 1933. Juhlan ryhmäkuva.
 • Ryhmäkuva seminaarilta. Ei vuosilukua.
 • 1932. Ulkona otettu ryhmäkuva.
 • Postikortti-valokuva Waimuiik seminar, Viro. Ei vuosilukua.
 • 5.6.1936. Ryhmäkuva (lukukauden päätös?)
 • Mustolan kansakoululla 25.3.1935.
 • 13.10.1935 ”Niilo -ystävälleni kiitollisuudella, Aleksanteri”
 • Alakansakoulussa II:lla luokalla ollessa 1921–1922. Kuva otettu 1922.
 • Yhteiskoulussa ollessa II:lla luokalla 1927–1928.
 • Yhteiskoulussa ollessa II:lla luokalla, luokkatoverini 1927–1928. Nikolai 3. vasemmalla.
 • ”Muistoksi pastori N. Hodjulle, Veitsiluodon pyhäkoululta.” Ei vuosilukua.
 • Postikortti-valokuva. Ei vuosilukua.
 • Postikortti-valokuva. Kuva Latviasta 5.6.1936. Takana ”Rovasti” ja nimi, josta ei saa selvää.
 • Postikortti- valokuva. Ei vuosilukua. Saapuminen jonnekin. Tämäkin voisi olla Latvian matkalta v. 1936.
 • 4.6.1936, Latvia (?). Kävelyllä/ saapumassa jonnekin.
 • Postikortti-valokuva. Ei vuosilukua. Matkalla hevosvaunujen kyydissä.
 • Ei vuosilukua. Kaljun perhettä Eestissä. Alli (os. Kalju) ja Niilo Hodju takana oikealla sylikkäin.
 • 4.6.1936. Ryhmäkuva reissun päältä.
 • 4.6.1936. Seminaarin opiskelijat ja opettajat lähdössä jonnekin.
 • 5.6.1936. Ryhmäkuva rannalta.
 • 5.6.1936. Toinen ryhmäkuva rannalta.
 • 4.6.1936. Ryhmäkuva portailla hevoskaiverruksen luona.
 • 1932. Ryhmäkuva. Etupuolella käsin kirjoitettu teksti, josta ei saa selvää.
 • Ei vuosilukua. Ryhmäkuva Valamon luostarin pääkirkon portailla. Kuvassa näkyy pyhien Sergein ja Hermanin ikoni rakennuksenrakennuksen holvikaaressa, samoin osa kyrillisin kirjaimin kirjoitettua tekstiä.
 • 1934. Ryhmäkuva jonkin ison maalaistalon tms. pihapiirissä.
 • Konevitsan hevoskivellä 8.9.1930.
 • Konevitsan puutarhassa 8.9.1930.
 • Jumalallinen liturgia 1933. Kuva Sortavalan pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkosta. Oletettavasti jokin isompi juhla, koska paikalla useita piispoja ja paljon papistoa.
 • ”Niilolle 29.9.1935, Katri ja Konsta”
 • Sotapalveluksen/ varusmiesajan ryhmäkuva. Ei vuosilukua.
 • Sotapalveluksen/ varusmiesajan ryhmäkuva. Ei vuosilukua.
 • Jumalallinen liturgia 1933.
 • Alidiakoni. Ei nimeä eikä vuosilukua.
 • Konevitsan luostarin pyhällä portilla 9.9.1930.
 • Matkalla Jumalanäidin kuvalle pyhitettyyn skiittaan. Konevitsa 9.9.1930.
 • Postikortti-valokuva. Ei vuosilukua.
 • Kuva Virosta, luultavasti pastori Hodjun Alli- vaimon kotoa. Ei vuosilukua.
 • 1931. Rehtori Sergei Okulov.
 • Potretti Nikolain ystävästä. Ei vuosilukua.
 • Rovasti Nikolai Valmo, seminaarin rehtori. 25.5.1936.
 • ”Niilolle 31.8.1938. Aleksanteri”
 • ”Niilo -ystävälleni 20.2.39. Veljellisesti, Aivvi (?)”
 • Nikolai itse. Ei vuosilukua.
 • Nikolain ystävä. Ei vuosilukua.
 • ”Muistoksi Niilolle 26.5.38” Henkilön nimeä ei tiedossa.
 • ”Nippa -ystävälleni 17.10.37, Dimi” Etupuolella ”Dimi Lintu, Salmi”.
 • Henkilö sotilaspapin puvussa. Ei nimeä eikä vuosilukua.
 • ”Muistoksi Ally ja Niilo Hodjulle Kitelässä 30.9.38. J. Ustanov”.
 • Hääkuva. Ei nimeä eikä vuosilukua.
 • Kolme esipaimenta. 1933.
 • Pappi ja vanha pariskunta. Ei vuosilukua.
 • 21.2.1931. Kaksi herrasmiestä, joista toinen on Vilho Hokkinen (vasemmalla oleva pitkä mies).
 • 1933. Muisto Valamon luostarista. Kolme munkkia.
 • Igumeni ja pappismunkki. Ei vuosilukua.
 • Kaksi nuorta pappia. Ei vuosilukua.
 • Vuoden 1936 pappisseminaarista päässeet papeiksi vihittyinä. Istujat vas. Pauli Jouhki (pappismunkki Pietari), Yrjö Loginen, Vladimir Tsvetkov. Seisomassa vas. Demetrios Lintu, Nikolai Hodju, Aleksanteri Olanto, Yrjö Olmari (pappismunkki, myöh. arkkipiispa Paavali) ja Johannes Usvamo. Ei vuosilukua.
 • Sotilaspappeina toimineita pappisseminaarilaisia. Keskellä istumassa Äänislinnan kirkollistoimiston päällikkönä toiminut maisteri Paavo Kontkanen. Tieto kirjasta Suomen ortodoksinen pappisseminaari 1918–1978. Ei vuosilukua.
 • Ryhmäkuva, kenties kirkolliskokousedustajia. Ei vuosilukua.
 • Talvinen ryhmäkuva 21.11.1944.
 • Kirkkokansaa. 1934.
 • Kuva avoimesta arkusta ort. hautajaisissa. Kukkalaitteen nauhassa nimi Sergei Okulov, eli kyseessä hänen hautajaisensa. Ei vuosilukua, mutta mitrarovasti Sergei Okulovin kuolinpäivä on 8.2.1940.
 • Surevat omaiset jättämässä jäähyväisiä rovasti Okulovin avoimen arkun äärellä. Ei vuosilukua.
 • Kansiossa on myös tyhjiä sivuja/ kuvapaikkoja.


  Kirjekuoressa (siirretty muovitaskuihin ja nimetty parhaan kyvyn mukaan [lyijykynämerkinnät]!) Nikolai Hodjun hankkimia/ ottamia kuvia piispoista, Valamosta, kirkolliskokousedustajista ja Sortavalan pappisseminaarista:

 • Igumeni Nestor, taloudenhoitaja Filagri ja isä Simforian Valamossa
 • Sortavalan pappisseminaarissa 1932. Ortodoksinen kirkkokuoro.
 • Kirkolliskokous Sortavalassa v. 1927.
 • Komentaja Johan Laidoner
 • Isä Georgi Apollonovich Gabon
 • Isä Nicholas Leisman
 • Igumeni Hariton
 • Tunnistamaton piispa
 • Riikan metropoliitta Augustinus
 • Viron metropoliitta Aleksander

 • Kirjeet ja asiakirjat:

  Kreikkalaiskatolisen pappisseminaarin virkakirjekortti 1.8.1930, jossa pappisseminaarin rehtori Sergei Okulov kutsuu Niilo Hodjun Pitkärannasta seminaarin sisäänpääsytutkintoon 1 p:nä syyskuuta 1930 klo 10:00.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Maaliskuun 17. päivänä 1937. Anomuksen päätös: Pappiskokelas Nikolai Hodju on piispa Aleksanterin päätöksellä valittu toisen matkapapistopiirin matkapapiksi. Töiden aloitus odottaa, kunnes pappiskokelas saa asevelvollisuuden jälkeen vihkimyksen papiksi.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Tammikuun 26. päivänä 1938. Päätös: Pastori Nikolai Hodju aloittaa II matkapapistopiirin matkapappina 1.2.1938. Lisäksi kirjeessä on ohjeet kirkollisen esineistön, asiakirjojen ym. siirtämisestä edelliseltä viranhaltijalta V. Talstalta pastori Hodjun haltuun.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: helmikuun 9. päivänä 1938. Anomuksen päätös: Lupa asua Iissä 31.5.1939 asti.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Oletettavasti maaliskuussa 1938 (päivämäärä repeytynyt, mutta kirjoitettu käsin saapuneeksi 23.3.1938). Moite: Pastori N. Hodjua pyydetään vastedes käyttämään kunnioittavaa kirjoitustapaa hänen ollessaan yhteydessä ylempiin viranomaisiin.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Toukokuun 18. päivänä 1938. Anomuksen päätös: II matkapapistopiirin matkapapille, pastori N. Hodjulle myönnetään virkavapaata 5.6.-25.6.1938 Eestin matkaa varten (vaimon isän kodissa vierailu).

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Lokakuun 26. päivänä 1938. Määräys: Pastori Nikolai Hodju määrätään suorittamaan koepalvelusta Ilomantsin seurakunnan esimiehen virkaan 26.11–9.12.1938.

  Karjalan pakolaisten kirkollisten asian hoitaja, Viipuri: 10.3.1938. Anomuksen päätös: ”Valtion pakolaisavustuskeskus, joka huolehtii pakolaisten sielunhoidon rahoittamisesta, on suostuvainen siihen, että teille [pastori N. Hodjulle] kuten virkanne edellisillekin hoitajille esitetään Pakolaisavustuskeskuksen laatima sopimusehdotus kirkollisten toimitusten ja kirkollisen valistustyön suorittamisesta Oulun piirissä asuvien pakolaisten keskuudessa.”

  Pappiskokelas Nikolai ”Niilo” Hodjun kirje/ kirjoitelma tulevasta pappisseminaarin viimeisen luokan matkasta Eestiin ja Latviaan.

  Pastori N. Hodju: Kirjelmä Kuopion Kirkollishallitukselle nimikirjan (eli ansioluettelon saamiseksi) viranhakua varten. Ilomantsi, 27. päivänä maaliskuuta 1952.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Kuopio: Lokakuun 21. päivänä 1947. Tiedustelu: Kirkollishallitus tiedustelee pastori Hodjulta tämän kiinnostusta Itä-Suomen opettajaseminaarin kreikkalaiskatolisen uskonnon lehtorin virkaan rovasti N. Ortamon siirtyessä virasta eläkkeelle.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Kuopio: Elokuun 26. päivänä 1942. Maksumääräys: Eläkekassan maksu.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Tammikuun 18. päivänä 1939. Ilmoitus: Pastori Nikolai Hodju on valittu Ilomantsin kreikkalaiskatolisen seurakunnan esimiehen virkaan arkkipiispa Hermanin vahvistettua vaalituloksen.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Tammikuun 18. päivänä 1939. Ohjeistus: Pastori N. Hodjun on luovutettava II matkapapistopiirin hallussa olevat kirkolliset esineet ja arkisto vt. matkapastori P. Saarikoskelle ennen siirtymistä Ilomantsin kirkkoherran virkaan.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Sortavala: Tammikuun 25. päivänä 1939. Ilmoitus: Pastori N. Hodju vapautetaan Kemin yhteislyseon, Oulun yhteislyseon ja Oulun suomalaisen keskikoulun kreikkalaiskatolisen uskonnon opettajan tehtävien hoitamisesta kuluvan tammikuun lopusta lukien.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Kuopio: Lokakuun 10. päivänä 1945. Määräys: Kirkollishallitus ilmoittaa määränneensä pastori N. Hodjun hoitamaan toistaiseksi Ilomantsin Yhteiskoulun kreikkalaiskatolisen uskonnon opettajan tehtävää.

  Suomen kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, Kuopio: Lokakuun 16. päivänä 1951. Määräys: Kirkollishallitus ilmoittaa määränneensä pastori N. Hodjun hoitamaan toistaiseksi Ilomantsin Keskikoulun kreikkalaiskatolisen uskonnon opettajan tehtävää.

  Kirkkoherra Nikolai Hodjun kirjelmä Ilomantsin kunnan Huoneenvuokralautakunnalle 2.5.1944.

  Kirkkoherra Nikolai Hodjun valituskirjelmä Tampereen vuokrantarkastuslautakunnalle 19.5.1944.

  Onnittelukirje rovasti N. Valmolta Sortavalasta pastori N. Hodjulle Ouluun, kun hänet oli valittu Ilomantsin kirkkoherran virkaan.


  Lehtileikkeet:

  Etelä-Suomen Sanomat 5.5.2005: 50 vuotta sitten- palstalta ”Lahden kreikkalaiskatolinen kirkko täysin valmiiksi syyskesään mennessä”

  UL 11.1.2006: ”Ortodoksikirkko vihittiin” (Lahden ortodoksikirkon uudelleen vihkiminen Teofanian juhlassa suuren saneerauksen jälkeen)

  Pogostan Sanomat 14.10.2002: Sanoja arkeen- pasta: Isä Johannes Karhusaari ”Kiitos”

  Pogostan Sanomat 27.1.2003: Sanoja arkeen- palsta: isä Johannes Karhusaari ”Tilastot”

  Pogostan Sanomat 30.1.2003: Lukijan palsta: ”Kysymyksiä” ja ”Isä Johannekselle”

  Pogostan Sanomat 6.2.2003: ”Piispa vaikenee, seurakunta suulaana”, ”Ortodoksia- ja luontokeskus Parppeinvaaralle?”, Lukijan palsta: ””Kysymyksiä”- kirjoittajalle”.

  Vanha lehdestä leikattu valokuva Suomen ortodoksisesta papistosta Jyväskylässä. Mukana kuvateksti, joka esittelee henkilöt; mukana myös kirkkoherra Niilo Hodju.

  Tuohustuli 1/ 1962. N. Hodju: ”Koti- ja koulukasvatuksen suuntaviivoja”.

  Analogi 3/2009. Lahden toimintaa ja tapahtumia- sivu.


  Muu kirjallinen materiaali:

  Jussi Kuoppala: Puhe sankarihaudalla vainajienpäivänä 16.5.1943. Suomen aseveljien liitto ry:n julkaisu.

  Lauluja hautaustoimituksessa ja pannykiidassa. Oy Raamattutalon kirjapaino, Sortavala 1930.

  Maria (Maikki) Tarasheimo *12.11.1867 † 16.7.1946 In memoriam.

  Ohjelmalipuke: Pappisseminaarin laulajaiset kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan juhlasalissa joulukuun 2. p:nä 1934 klo 19.30.

  Ohjelmalipuke: Pitkärannan kr. kat. kirkkokuoron ja pappisseminaarin mieskuoron hengelliset laulajaiset 7.12.35 Pitkärannassa sk.talossa klo 20.

  Johtosääntö Sortavalan kreikkalaiskatolisen pappisseminaarin oppilaille. Vahvistettu Opetusministeriössä, Helsingissä, 10. päivänä toukokuuta 1932. Toimeksi saanut: vanhempi hallitussihteeri Antti Inkinen. Oy Raamattutalon kirjapaino, Sortavala 1932. Näitä kaksi kappaletta, toinen Leo Aron ja toinen N. Hodjun.

  Vanha nuottiharjoitus, johon myös harjoiteltu laskentoa.

  Vanha kirjamainos kreikkalaiskatolisista kirjoista, joiden hintoja on alennettu. Oy Raamattutalon kirjapaino, Sortavala 1934.

  Johtosääntö Sortavalan kreikkalaiskatolisen pappisseminaarin oppilaille. Vahvistettu Opetusministeriössä, Helsingissä, 11. päivänä huhtikuuta 1935. Toimeksi saanut: vanhempi hallitussihteeri Antti Inkinen. Oy Raamattutalon kirjapaino, Sortavala 1935.

  Opetusministeriön joulukuun 14. p:nä 1926 vahvistama johtosääntö pappisseminaarin oppilaille. Oy Raamattutalo Ab:n kirjapaino, Sortavala 1927.

  Luettelo p. Sergein ja Hermanin veljeskunnan (S. H. V.) ja jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja toimituskomitean (S. K.) kustantamasta kreikkalaiskatolisen kirkon kirjallisuudesta. Kreikkalaiskatolinen kirjakauppa, Sortavala.

  Kirkkoherra N. Hodju: Katsaus Lahden ortodoksisen seurakunnan ensimmäisen kymmenvuotiskauden vaiheisiin.

  Ilomantsin seurakunnan esimies N. Hodju Hänen korkea-arvoisuudelleen Korkeasti siunatulle Kuopion ja koko Suomen ortodoksisen kirkkokunnan Herra Arkkipiispa Hermanille: Kertomus Ilomantsin seurakunnan tilasta vuosilta 1936–1945. Annettu piispantarkistuksessa 30. p:nä kesäkuuta 1946.

  Helmikuun 23. päivänä 1936 klo 18 kirkkokunnan talon juhlasalissa järjestetyn Sortavalan oppikoulujen ja seminaarien ortodoksisten oppilaiden tutustumisillan ohjelma.

  Ilomantsin evankelis-luterilaisen seurakunnan historia. Kenties jokin juhlapuhe?

  Matelista Enckelliin: Esitelmä Ilomantsin vaikutuksesta kansanrunouteen ja kirjallisuuteen. Pidetty Ilomantsin paikallislähetyksessä 1.2.1948. Esitelmän pitäjästä ei tietoa, koska käsin kirjoitetusta tekstistä ei saa selvää.

  Pikapiirtoja Ilomatsin kreikkalaiskatolisen seurakunnan vaiheista. Pastori N. Hodju. Radioselostus 1.2.1948.

  Niilo Nikolai Hodjun puhe Sortavalan pappisseminaarissa virolaisille vieraille, päivä toisen Suomen ortodoksisen piispan vihkimisen jälkeen. Sekä Nikolain oma käsin kirjoitettu että koneella puhtaaksi kirjoitettu versio. Puhtaaksikirjoittajan (joku suvun jäsen?) lisäys: ”Todennäköisesti vastavierailun aikana [seuraavana keväänä] tapasi Nikolai tulevan vaimonsa Allin.”

  Nikolai Hodjun nimikirjatiedot kokonaisuudessaan.

  Saatekirjeet sekä perikunnan edustajalta että aineiston toimittajalta.